131783
"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี"
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,นายอนันต์ นามวงศ์ หัวหน้ากล่มยุทธฯ , นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย , เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และตัวแทนเกษตรกร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล ดังนี้
1.โล่เกียรติยศอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 5
2.โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
3.โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัล หน่วยผสมเทียมดีเด่น
โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ซึ่งมีการแสดงผลงาน , แสดงสินค้า ฯลฯ จากหน่วยงานของกลุ่มปศุสัตว์ และภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
131786  131787 131788  131783  131791131789  131790  131792
 
 

1 1

“อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศารษฐกิจพอเพียง”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศารษฐกิจพอเพียงและฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต (นายทวี ดอนแสนเทพ) ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
โดยท่านอธิบดีฯให้คำแนะนำเรื่อง การใช้วัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น (ใบมันสำปะหลังหมัก) นำมาใช้เลี้ยงกระบือ เพื่อลดต้นทุน และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูง รวมไปถึงแนะนำให้สร้างโรงตากมูลกระบือ เพื่อเป็นการต่อยอดผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บมูลกระบือได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้จากการขายมูล เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท โดยท่านอธิบดีฯยังกล่าวชื่นชม รูปแบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ว่าวิธีการเลี้ยงรูปแบบนี้ จะทำให้เกษตรกรมีเวลาเพิ่มมากขึ้น ในการจัดการการเลี้ยง การให้อาหาร  รวมถึงสังเกตุอาการเป็นสัดได้ง่ายขึ้น เพื่อสามารถเรียกใช้บริการงานผสมเทียม ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือให้ดีขึ้น
1 2
 
1 3
 
1 7
 
1 6
 
**************************

310358

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านพระเนตร ดำเนินการสำรองเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดฟางจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ซึ่งเป็นผู้ดูแลครุภัณฑ์ที่ได้รับการโอนมาจากจังหวัดเชียงราย จากการจัดหาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งการสำรองเสบียงอาหารหยาบครั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านพระเนตรเป็นผู้ดำเนินการอัดฟาง จำนวน 200 ก้อน ตามมติที่ประชุมเครือข่ายโคเนื้อเชียงราย  เพื่อส่งมอบให้นำไปเก็บไว้ที่โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของอำเภอแม่ลาว คอยช่วยเหลือดำเนินการจัดเก็บรวบรวมไว้ด้วยความเรียบร้อย / พี่น้องเกษตรกรกลุมโคเน้ือทุกกลุ่ม  ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือและสนับสนุน ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของพี่น้องเกษตรกรด้วยดี ตลอดมา

310357

310365

*********************

1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอพานจังหวัดเชียงราย รวม 4 แห่ง ผลการพิจารณาโรงฆ่าสัตว์ผ่านการตรวจประเมิน 3แห่ง ทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงรายมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการอนุญาตแล้วทั้งหมด 41 แห่ง ซึ่งจะสามารถรองรับการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหากยังดำเนินการอยู่จะมีโทษสูงสุดจำคุก ไม่เกินสามปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตควรเร่งดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องโดยเร็ว

23

4

5

6