310358

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านพระเนตร ดำเนินการสำรองเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดฟางจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ซึ่งเป็นผู้ดูแลครุภัณฑ์ที่ได้รับการโอนมาจากจังหวัดเชียงราย จากการจัดหาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งการสำรองเสบียงอาหารหยาบครั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านพระเนตรเป็นผู้ดำเนินการอัดฟาง จำนวน 200 ก้อน ตามมติที่ประชุมเครือข่ายโคเนื้อเชียงราย  เพื่อส่งมอบให้นำไปเก็บไว้ที่โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของอำเภอแม่ลาว คอยช่วยเหลือดำเนินการจัดเก็บรวบรวมไว้ด้วยความเรียบร้อย / พี่น้องเกษตรกรกลุมโคเน้ือทุกกลุ่ม  ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือและสนับสนุน ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของพี่น้องเกษตรกรด้วยดี ตลอดมา

310357

310365

*********************

1 1

“อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศารษฐกิจพอเพียง”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศารษฐกิจพอเพียงและฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต (นายทวี ดอนแสนเทพ) ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
โดยท่านอธิบดีฯให้คำแนะนำเรื่อง การใช้วัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น (ใบมันสำปะหลังหมัก) นำมาใช้เลี้ยงกระบือ เพื่อลดต้นทุน และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูง รวมไปถึงแนะนำให้สร้างโรงตากมูลกระบือ เพื่อเป็นการต่อยอดผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บมูลกระบือได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้จากการขายมูล เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท โดยท่านอธิบดีฯยังกล่าวชื่นชม รูปแบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ว่าวิธีการเลี้ยงรูปแบบนี้ จะทำให้เกษตรกรมีเวลาเพิ่มมากขึ้น ในการจัดการการเลี้ยง การให้อาหาร  รวมถึงสังเกตุอาการเป็นสัดได้ง่ายขึ้น เพื่อสามารถเรียกใช้บริการงานผสมเทียม ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือให้ดีขึ้น
1 2
 
1 3
 
1 7
 
1 6
 
**************************

กรมปศุสัตว์แจงกรณีการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

RBCRI

01022561

1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอพานจังหวัดเชียงราย รวม 4 แห่ง ผลการพิจารณาโรงฆ่าสัตว์ผ่านการตรวจประเมิน 3แห่ง ทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงรายมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการอนุญาตแล้วทั้งหมด 41 แห่ง ซึ่งจะสามารถรองรับการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหากยังดำเนินการอยู่จะมีโทษสูงสุดจำคุก ไม่เกินสามปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตควรเร่งดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องโดยเร็ว

23

4

5

6

1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงประกอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ในการดำเนินการ กรณีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า บ้านแม่สะแลป ต.แม่สลองใน, บ้านจะลอ และบ้านลิเซ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ทั้ง 3 หมู่บ้านมีการจัดการกับโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ความเข้าใจระหว่างชาวบ้าน กรมปศุสัตว์ สาธารณสุข และผู้นำท้องถิ่น
ให้ตัวเลือกแก่ชาวบ้านในการตัดสินใจ และมีการทำประชามติในการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ต้องสงสัยติดเชื้อ ทำเอกสารหลักฐานไว้อย่างชัดเจน ทุกขั้นตอนในการกำจัดและเฝ้าระวังโรคเป็นไปตามการตัดสินใจของชาวบ้าน โดยไม่มีการขมขู่หรือบังคับ

ให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่บ้านและอาสาปศุสัตว์นำไปถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านในการประชุม เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และความจำเป็นในการนำสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงออกนอกพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มอบธงเขียวไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงการควบคุมโรคที่ได้ผล บนพื้นฐานของความเข้าใจ ระวังภัยโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้เลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ เจ้าของมีหน้าที่ต้องพาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายควบคุมการเลี้ยง ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวภายในหมู่บ้าน หากพบเห็นสัตว์ที่ต้องสงสัยว่ามีเชื้อ ให้กักไว้เพื่อดูอาการและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบทันที
ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้มอบไข่ไก่ประชารัฐ เพื่อเป็นกำลังใจที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง