1 1

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ที่ขอรับใบอนุญาต(กฆ.๑) ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ ในพื้นที่ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธาน ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นคณะกรรมการตรวจสอบในการนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว โดยนายสัตวแพทย์จำนงค์ สันกว๊าน ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ได้มอบหมายให้นายไพศาล วงค์อิ่น เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับรองของคณะกรรมการระดับจังหวัดในครั้งนี้ด้วย

1 2

1 3

1 4

 

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  (ภาพ ศิริชัย วงค์ยาง . 14 มี.ค 60)