ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (Zoning by agri map)

6 1 61