1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงประกอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ในการดำเนินการ กรณีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า บ้านแม่สะแลป ต.แม่สลองใน, บ้านจะลอ และบ้านลิเซ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ทั้ง 3 หมู่บ้านมีการจัดการกับโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ความเข้าใจระหว่างชาวบ้าน กรมปศุสัตว์ สาธารณสุข และผู้นำท้องถิ่น
ให้ตัวเลือกแก่ชาวบ้านในการตัดสินใจ และมีการทำประชามติในการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ต้องสงสัยติดเชื้อ ทำเอกสารหลักฐานไว้อย่างชัดเจน ทุกขั้นตอนในการกำจัดและเฝ้าระวังโรคเป็นไปตามการตัดสินใจของชาวบ้าน โดยไม่มีการขมขู่หรือบังคับ

ให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่บ้านและอาสาปศุสัตว์นำไปถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านในการประชุม เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และความจำเป็นในการนำสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงออกนอกพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มอบธงเขียวไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงการควบคุมโรคที่ได้ผล บนพื้นฐานของความเข้าใจ ระวังภัยโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้เลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ เจ้าของมีหน้าที่ต้องพาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายควบคุมการเลี้ยง ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวภายในหมู่บ้าน หากพบเห็นสัตว์ที่ต้องสงสัยว่ามีเชื้อ ให้กักไว้เพื่อดูอาการและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบทันที
ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้มอบไข่ไก่ประชารัฐ เพื่อเป็นกำลังใจที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง