cri17may 1

cri17may 2

crimay 3

crimay 4

cri17may 5

cri17may 6

cri17may 7 

 

เมื่อวันทีี่ 17 มีนาคม 2560 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย4.0 มาศึกษาดูงานกลุ่มเลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำบลดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีนายอำเภอพาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์อำเภอพาน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับและศึกษาดูงาน