ประกาศจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก

กิจกรรมผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน อาหารปลอดภัยสู่อาเซียน 

ในเขตภาคเหนือตอนบน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,035,000 บาท ดังนี้

1. เครื่องหั่นหญ้าแบบ 4 ใบมีด จำนวน 10 เครื่อง

2. รถแทรกเตอร์ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 ชุด

3. ชุดสายพานลำเลียงหญ้า จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องอัดฟางขนาดเล็ก 5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง

5. ถังสแตนเลสบรรจุกากน้ำตาล จำนวน 3 ถัง

6. เครื่องชั่งน้ำหนักโคพิกัด 1,500 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-1604 ต่อ 14

 

link ดูรายละเอียด