ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการฯ การผลิตโคเนื้อ อาหารปลอดภัยสู่อาเซียน