animal1.2561

กรมปศุสัตว์ ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

โดยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ โดยให้นำหลักฐาน ภาพถ่าย ดังนี้

      1. บัตรประจำตัวประชาชน

      2. รูปถ่ายเกษตรกร จำนวน 1 รูป 

      3. รูปถ่ายสถานที่เลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 รูป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โ่ทร.0-5371-1604

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ