cri17may 1

cri17may 2

crimay 3

crimay 4

cri17may 5

cri17may 6

cri17may 7 

 

เมื่อวันทีี่ 17 มีนาคม 2560 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย4.0 มาศึกษาดูงานกลุ่มเลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำบลดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีนายอำเภอพาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์อำเภอพาน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับและศึกษาดูงาน

13may2560

 

13may2560 2

13may2560 3

13may2560 4

13may2560 5

13may2560 6

13may2560 7

13may2560 8

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำโดยนายนพพร มหากันทา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองและอำเภอขุนตาล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารชุดรักษาความสงบอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กองร้อยอาสาปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เนื่องด้วยมีการร้องเรียนว่ามีการขายเนื้อ ไม่ผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  จากการตรวจพบผู้กระทำผิดตามพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๙ และพรบ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๗ ราย ทั้งนี้ได้ดำเนินการทำบันทึกจับกุมกล่าวโทษต่อพนักงานสืบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทำลายของกลางที่ตรวจยึดทั้งหมด

ที่มา :  ข่าว และภาพ จากปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

cri16May2560 1

 

cri16May2560 2

cri16May2560 3

cri16May2560 4

cri16May2560 5

วันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ออกให้บริการผ่าตัด ทำหมัน แจกเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว เนื่องในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ผ่าตัดสุนัข-แมวจำนวน 29 ตัว เกษตรกรจำนวน 21 ราย ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล