ASF2562

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกรในประเทศไทย

ข้อมูลโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพิ่มเติม

ASF1ASF2ASF3

 

ASF4ASF5ASF6

 0032

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดงานประกวดโคเนื้อภายใต้ชื่องาน “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 1” กิจกรรมย่อยพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโค กิจกรรมหลักผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณลานสร้างตลาดใหม่แม่กรณ์ ข้างร้านอาหารมุมคนเมือง หลังโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ถนนพหลโยธิน  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภายในงานมีการจัดงานประกวดโคเนื้อ จำนวน 2 ประเภท รวม 10 รุ่น /การแข่งขันการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อโคคุณภาพ/ งานออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงาน จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/งานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการประกวด คาวเกิร์ล ในงานคาวบอยไนท์   

  0092 0030

 0095 0152 0192 0222 0225 0234 0237 0249 0280 0308 0335 0372

chiangrai caw
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดงานประกวดโคเนื้อภายใต้ชื่องาน “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 1” กิจกรรมย่อยพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโค กิจกรรมหลักผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณลานสร้างตลาดใหม่แม่กรณ์ ข้างร้านอาหารมุมคนเมือง หลังโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ถนนพหลโยธิน  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยในงานดังกล่าว มีการจัดงานประกวดโคเนื้อ จำนวน 2 ประเภท รวม 10 รุ่น /การแข่งขันการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อโคคุณภาพ/ งานออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงาน จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/งานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการประกวด คาวเกิร์ล ในงานคาวบอยไนท์
 
หลักเกณฑ์ เพิ่มเติม การส่งโคเนื้อเข้าประกวด
1. สัตว์ทุกตัวที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเอกสารประจำตัว ได้แก่ ผท.9 หรือ ผท.1 แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
2. สัตว์ต้องเข้าคอกพักรอประกวด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น.
3. คนจูงโคเข้าเวทีประกวด ต้องไม่สวมรองเท้าแตะ
 
 
 
 

131783
"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี"
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,นายอนันต์ นามวงศ์ หัวหน้ากล่มยุทธฯ , นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย , เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และตัวแทนเกษตรกร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล ดังนี้
1.โล่เกียรติยศอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 5
2.โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
3.โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัล หน่วยผสมเทียมดีเด่น
โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ซึ่งมีการแสดงผลงาน , แสดงสินค้า ฯลฯ จากหน่วยงานของกลุ่มปศุสัตว์ และภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
131786  131787 131788  131783  131791131789  131790  131792
 
 

310358

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านพระเนตร ดำเนินการสำรองเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดฟางจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ซึ่งเป็นผู้ดูแลครุภัณฑ์ที่ได้รับการโอนมาจากจังหวัดเชียงราย จากการจัดหาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งการสำรองเสบียงอาหารหยาบครั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านพระเนตรเป็นผู้ดำเนินการอัดฟาง จำนวน 200 ก้อน ตามมติที่ประชุมเครือข่ายโคเนื้อเชียงราย  เพื่อส่งมอบให้นำไปเก็บไว้ที่โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของอำเภอแม่ลาว คอยช่วยเหลือดำเนินการจัดเก็บรวบรวมไว้ด้วยความเรียบร้อย / พี่น้องเกษตรกรกลุมโคเน้ือทุกกลุ่ม  ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือและสนับสนุน ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของพี่น้องเกษตรกรด้วยดี ตลอดมา

310357

310365

*********************

เนื้อหาอื่นๆ...