1 1

“อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศารษฐกิจพอเพียง”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศารษฐกิจพอเพียงและฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต (นายทวี ดอนแสนเทพ) ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
โดยท่านอธิบดีฯให้คำแนะนำเรื่อง การใช้วัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น (ใบมันสำปะหลังหมัก) นำมาใช้เลี้ยงกระบือ เพื่อลดต้นทุน และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูง รวมไปถึงแนะนำให้สร้างโรงตากมูลกระบือ เพื่อเป็นการต่อยอดผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บมูลกระบือได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้จากการขายมูล เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท โดยท่านอธิบดีฯยังกล่าวชื่นชม รูปแบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ว่าวิธีการเลี้ยงรูปแบบนี้ จะทำให้เกษตรกรมีเวลาเพิ่มมากขึ้น ในการจัดการการเลี้ยง การให้อาหาร  รวมถึงสังเกตุอาการเป็นสัดได้ง่ายขึ้น เพื่อสามารถเรียกใช้บริการงานผสมเทียม ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือให้ดีขึ้น
1 2
 
1 3
 
1 7
 
1 6
 
**************************