310358

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านพระเนตร ดำเนินการสำรองเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดฟางจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ซึ่งเป็นผู้ดูแลครุภัณฑ์ที่ได้รับการโอนมาจากจังหวัดเชียงราย จากการจัดหาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งการสำรองเสบียงอาหารหยาบครั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านพระเนตรเป็นผู้ดำเนินการอัดฟาง จำนวน 200 ก้อน ตามมติที่ประชุมเครือข่ายโคเนื้อเชียงราย  เพื่อส่งมอบให้นำไปเก็บไว้ที่โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของอำเภอแม่ลาว คอยช่วยเหลือดำเนินการจัดเก็บรวบรวมไว้ด้วยความเรียบร้อย / พี่น้องเกษตรกรกลุมโคเน้ือทุกกลุ่ม  ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือและสนับสนุน ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของพี่น้องเกษตรกรด้วยดี ตลอดมา

310357

310365

*********************