0032

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดงานประกวดโคเนื้อภายใต้ชื่องาน “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 1” กิจกรรมย่อยพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโค กิจกรรมหลักผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณลานสร้างตลาดใหม่แม่กรณ์ ข้างร้านอาหารมุมคนเมือง หลังโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ถนนพหลโยธิน  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภายในงานมีการจัดงานประกวดโคเนื้อ จำนวน 2 ประเภท รวม 10 รุ่น /การแข่งขันการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อโคคุณภาพ/ งานออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงาน จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/งานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการประกวด คาวเกิร์ล ในงานคาวบอยไนท์   

  0092 0030

 0095 0152 0192 0222 0225 0234 0237 0249 0280 0308 0335 0372