02042562.2

 

S 16121891

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
************************************************
พระฉายาลักษณ์_อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร
 
 
 
***********************
 

 animal2563

 

2563

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดบริการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563

ช่วงตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

* ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน

1.เตรียมบัตรประชาชน ตัวจริง เพียงใบเดียว

2.ครัวเรือน เกษตรกร 1 ครัวเรือน ขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน เท่านั้น

3.รูปถ่ายเจ้าของสัตว์ รูปถ่ายชนิดสัตว์ที่เลี้ยง พื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ โรงเรือนที่เลี้ยง พิกัดที่เลี้ยง (ถ้ามี)

   เกษตรกรควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนข้อมูลสัตว์เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ

*ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ

1.ได้รับความช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง โรคระบาดสัตว์

2.ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงสัตว์

3.ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการต่างๆฯ ของรัฐบาล

*คุณสมบัติของเกษตรกร

1.มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2.เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

3.มีคอกสำหรับสัตว์เลี้ยง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.053-711604

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 
 
***********************