10846401
“รมช.เกษตรฯ ติดตามสถานที่ก่อสร้างคอกกักสัตว์เพื่อการส่งออก ท่าเรือและท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ อำเภอเชียงแสน" 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส.(โครงการเกษตรสร้างชาติ) สถานที่ก่อสร้างคอกกักกันสัตว์เพื่อการส่งออก และติดตามดูท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกสินค้าการเกษตร โดยมีนายสุรเดช สมิธเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ  เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามให้ข้อมูลในการตรวจติดตามงานดังกล่าว ณ บ้านจอมกิตติ ม.6 และบ้านเวียงเหนือ ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 
1084644110846431108464211084639110846391108463712447671
 
*****************

 02042563.4
 

💢💢 เชิญชมคลิปวีดีโอสั้น (3 นาที)  ชมคลิป

🔆🔆 กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่มาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561

         จนถึงปัจจุบันมีเป้าหมายปรับสมดุลย์ปริมาณการผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค

         (Demand-Supply)

🍀🍀 โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค

 

******************

Banner SDGs
 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวม 193 ประเทศ ได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (2030 Agenda for sustainable Development) โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็แนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน ประกอบกับมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailan's SDG Roadmap) ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้จัดทำชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" 
 
link 


 
*****************