ใบสมัครเข้าร่วมโครงการการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่อาเซี่ยน (งบกลุ่มจังหวัด) ปีงบประมาณ 2562