สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

885 ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57000

โทรศัพท์ 0-5371-1604, 0-5371-8878

โทรสาร 0-5371-1604 ต่อ 22

E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติสำนักงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อ "ที่ทำการสัตวแพทย์จังหวัดเชียงราย" ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 885 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 19 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1-2-98 ไร่ อยู่ตรงข้ามโรงแรมเวียงอินทร์ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานปศุสัตว์ 2 หลัง ซึ่งเป็นราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 19 อยู่ตรงข้ามโรงแรมเวียงอินทร์ และบ้านพักคนงาน 1 หลัง

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 

 ที่ ชื่อ - สกุล  ตั้งแพต่ พ.ศ.  ถึง พ.ศ.
 1 นายประยงค์  โกมลบุตร เริ่มต้น 2481
 2 นายธวัช       สิริสวย 2481 2502
 3 นายจรูญ      อยู่สมสุข 2502 2503
 4 นายไสว       ประชากิจ  2503  2513
 5  นายวิชิต      มหาสุคนธ์   2514  2519
 6  นายสมชาย   พลรัตน์  2519  2522
7 นายถนัดดี    หนองขุ่นสาร 2522 2529
8 นายวีรวงค์    โกมลเมนะ 2529 2531
9 นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ 2531 2539
10 นายชาญ     เพชรอักษร 2539 243
11 นายวิทยา    จินตนาวัฒน์ 2543 2559
12 นายนพพร    มหากันธา 2559 2562
13  นายพืชผล   น้อยนาฝาย 2562 ปัจจุบัน