4J2564

******************

4 652

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 
  
 
***********************