13october66

 

 13 octobder 2566

 ข้าพระพุทธเจ้า นายสัตวแพทย์พืชผล  น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*******