contest resuls buffalo

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับชมรมอนุรักษ์และพัฒนาควายงามจังหวัดเชียงราย

ได้กำหนดจัดงานประกวดควายงาม ภายใต้ชื่องาน

“งานมหกรรมประกวดควายงามเมืองเจียงฮาย ครั้งที่ 1”

ประจำปี  2566 ระหว่างวันที่ 15 - 17  ธันวาคม  2566 

ณ ลานประกวดหาดทรายเทียมหนองหลวง ตำบลเวียงชัย

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 

 

ผลการประกวดควายงาม F  คลิก 

 

ประมวลภาพ  F คลิก   

 

คลิป F คลิก