2563

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดบริการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563

ช่วงตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

* ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน

1.เตรียมบัตรประชาชน ตัวจริง เพียงใบเดียว

2.ครัวเรือน เกษตรกร 1 ครัวเรือน ขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน เท่านั้น

3.รูปถ่ายเจ้าของสัตว์ รูปถ่ายชนิดสัตว์ที่เลี้ยง พื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ โรงเรือนที่เลี้ยง พิกัดที่เลี้ยง (ถ้ามี)

   เกษตรกรควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนข้อมูลสัตว์เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ

 

*ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ

1.ได้รับความช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง โรคระบาดสัตว์

2.ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงสัตว์

3.ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการต่างๆฯ ของรัฐบาล

 

*คุณสมบัติของเกษตรกร

1.มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2.เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

3.มีคอกสำหรับสัตว์เลี้ยง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.053-711604

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เพิ่มเติมช่วงโควิด-19

covid 19