newnamal2566
กรมปศุสัตว์เปิดให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทำการเลี้ยงสัตว์ เพื่อทำเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำมาพัฒนาและการได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ กรณีประสบภัยพิบัติ และโรคระบาดสัตว์
สำหรับการติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
กรณีบุคคลธรรมดา
– เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม (ใช้เพียงใบเดียวก็สามารถทำได้แล้ว)
– ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น
กรณีนิติบุคคล
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หากผู้มีอำนาจไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจพร้อมหนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนได้
* หมายเหตุ : เมื่อเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์แล้ว ควรแจ้งข้อมูลสัตว์ (จำนวนสัตว์) เมื่อมีการเพิ่ม/ลด เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ
2. คุณสมบัติของเกษตรกร
– มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
– เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
– มีคอกสำหรับสัตว์เลี้ยง
3. ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
– ได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง และโรคระบาดสัตว์ เป็นต้น
– ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงสัตว์
– ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐบาล
ส่วนการสิ้นสภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีดังต่อไปนี้
1. ผู้เลี้ยงสัตว์เสียชีวิต
2. เมื่อผู้เลี้ยงสัตว์แจ้งยกเลิกการเลี้ยงสัตว์
3. เมื่อผู้เลี้ยงสัตว์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อันเป็นเท็จ
4. ผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ปรับปรุงข้อมูลหรือ แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอให้ปรับปรุงข้อมูลเกินกว่าหนึ่งปี
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พื้นที่ที่ท่านเลี้ยงสัตว์ได้แล้ววันนี้!!!
#ติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ #กรมปศุสัตว์
 

************

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604 ต่อ 15

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ