การบริหารจัดการ (การอัดฟาง) พื้นที่การเกษตร เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

- จำนวนเครื่องอัดฟางในพื้นที่จังหวัดข้อมูลการอัดฟาง จ.เชียงราย จังหวัดเชียงราย

- แผนและผลการดำเนินงานการอัดฟางของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดฟาง

  ของทางราชการ ปี 2564

- ผลการอัดฟางรอบ   การเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2564

- ผลการอัดฟาง รอบการเพาะปลูกนาปี 2563/2564