17268

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย