02042567

 

2april2567

ทรงพระเจริญ 2 เมษายน 2567 วันคล้ายพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
 
***********************