2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดบริการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565

 

บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565

************

โดยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ สามารถขึ้นทะเบียนได้

ณ ที่ทำการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

โดยให้นำหลักฐาน และภาพถ่าย ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. รูปถ่ายเกษตรกร จำนวน 1 รูป

3. รูปถ่ายสถานที่เลี้ยงสัตว์ / ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

    จำนวน 3 รูป (โดยเป็นรูปภาพหรือไฟล์รูปภาพ)

     3.1 รูปภาพแสดงที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์/คอก

          หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

     3.2 รูปถ่ายตัวสัตว์ที่เลี้ยงหรือแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ปลูก

     3.3 รูปถ่ายเกษตรกรทำกิจกรรมมาเลี้ยงสัตว์ที่ฟาร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604 ต่อ 15

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ