spk2566

 

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย 

ปี 2566 (นายเฉลิม สุขเกษม)

https://www.facebook.com/100067361233516/videos/1646824949116591

 

 

************

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604 ต่อ ๒๔

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ