09022564

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย