งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561