งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

***********************************************************

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง