งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

***********************************************************

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง