งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

 

***********************************************************

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง