chiangrai caw
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดงานประกวดโคเนื้อภายใต้ชื่องาน “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 1” กิจกรรมย่อยพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโค กิจกรรมหลักผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณลานสร้างตลาดใหม่แม่กรณ์ ข้างร้านอาหารมุมคนเมือง หลังโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ถนนพหลโยธิน  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยในงานดังกล่าว มีการจัดงานประกวดโคเนื้อ จำนวน 2 ประเภท รวม 10 รุ่น /การแข่งขันการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อโคคุณภาพ/ งานออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงาน จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/งานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการประกวด คาวเกิร์ล ในงานคาวบอยไนท์
 
หลักเกณฑ์ เพิ่มเติม การส่งโคเนื้อเข้าประกวด
1. สัตว์ทุกตัวที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเอกสารประจำตัว ได้แก่ ผท.9 หรือ ผท.1 แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
2. สัตว์ต้องเข้าคอกพักรอประกวด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น.
3. คนจูงโคเข้าเวทีประกวด ต้องไม่สวมรองเท้าแตะ